İki Doğrultuda Çalışan Kirişsiz Kat Döşemesi Plak Sistemleri

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

İKİ DOĞRULTUDA ÇALIŞAN KİRİŞSİZ KAT DÖŞEMESİ PLAK
SİSTEMLER
7.1. Giriş
Kirişsiz kat döşemesi plak sistemlerinde yük doğrudan doğruya plak sistemin
mesnetlendiği kolonlara iletilir. Kiriş olmadığı için kalıp ve donatı işçiliği yönünden
ekonomiktir. Buna karşılık mesnet bölgelerinde oluşan zımbalama kuvvetlerinin
karşılanması için plak kalınlığı ve donatısı kirişli döşemelerden fazladır. Kirişsiz kat
döşemesi plak sistemleri kolonları düzgün sıralanmış ve birbirlerine dik akslar
üzerinde yer alan yapılarda uygun olur. Bu sistemler düz bir tavana ihtiyaç duyulan
çok katlı depolar ve yine kirişlerle kat yüksekliğinin artırılmasının istenmediği
garajlar için kullanılır. Plak kalınlığını artırmadan kolon çevresindeki zımbalama
yüzeyini artırmak için kolonlara başlık ve tabla yapılabilir. Kirişsiz kat döşemesi
plak sistemlerde yatay yüklerin aktarılmasında perdelerin kullanılması tavsiye
edilmektedir. Yatay yüklerin aktarılmasında perdelerin kullanılması durumunda
perde-döşeme birleşim bölgelerinde döşemede oluşan kesit tesirlerinin çok büyük
olmasından dolayı bu bölgelere özen gösterilmelidir. Ayrıca kirişsiz döşemelerde
zımbalama etkisi önemli olduğundan tüm kolonlar için zımbalama tahkiki
yapılmalıdır. Kenar kolonların zımbalama yükünün az olduğu düşünülürse de bu
kolonlar ve çevresinde daha büyük momentler oluştuğu ve zımbalama çevresi
azaldığı için bu kolonların da zımbalamaya göre tahkiki şarttır.
7.2 Kirişsiz Kat Döşemesi Plak Sistemlerin Kesit Tesirlerinin Basit Yöntemle
Hesabı
Moment Katsayıları Yöntemi
Aşağıda verilen koşulların hepsini birden sağlayan kirişsiz döşemelerin hesabı
moment katsayıları olarak isimlendirilen yaklaşık yöntemle yapılabilir. Bu yöntemle
sadece düşey yükler için çözüm yapılabilir.
a) Her iki yönde en az üçer açıklık olmalıdır.
b) Döşeme plakları dikdörtgen olabilir. Uzun kenarın kısa kenara oranı 2.0’den
küçük olmalıdır.
c) Herhangi bir doğrultudaki komşu plakların açıklıkları arasındaki fark, uzun
açıklığın 1/3’ünden fazla olmamalıdır.
d) Herhangi bir kolonun çerçeve ekseninden dışmerkezliği, moment hesaplanan
doğrultudaki açıklığın %10’undan fazla olmamalıdır.
e) Hareketli yük sabit yükün iki katından fazla olmamalıdır. Yükler sadece düşeyde
olmalıdır.
f) Eğer metot kirişli döşemeler için kullanılacaksa birbirine dik iki doğrultudaki
rölatif rijitlikleri oranı;

olmalıdır. Burada 1, 
1 doğrultusunda , 2 ise buna dik doğrultudaki kiriş eğilme
rijitliğinin döşeme eğilme rijitliğine oranıdır.
Bu şartları sağlayan kirişsiz plak sistemlerin herhangi bir döşeme açıklığında,
pozitif açıklık ve ortalama negatif mesnet momentlerinin toplamı;

bağıntısı ile hesaplanır.
Bu bağıntıda pd toplam eşit yayılı yük (taşıma gücü için yük katsayıları ile çarpılmış
değer), 
2 ise moment hesaplanan yöne dik iki komşu açıklığın ortalamasıdır.
Kenardaki plakların kenara paralel momentleri hesaplanırken 
2 dıştan kenar döşeme
ortasına olan uzaklık olarak alınmalıdır. (Şekil 7.1)
Şekil 7.1 Kirişsiz döşeme ve plak şeritleri hesap genişlikleri.
Serbest açıklık olan 
n kolon, perde veya etkili kolon başlıkları yüzleri arasındaki
uzaklıktır. Bu değer hiçbir zaman 0.65
1 değerinden az alınamaz. 
1 moment
hesaplanan yönde mesnet ortaları arasındaki uzaklıktır.
Daire veya düzgün çokgen kesitli kolonlar, aynı alana sahip, eşdeğer kare kolonlar
olarak değerlendirilebilir (Şekil 7.2).
Tasarımda göz önüne alınacak mesnet momenti, mesnet yüzünde hesaplanmalıdır.

Şekil 7.2 Eşdeğer kare kolon boyutları.
(7.1) bağıntısı ile hesaplanan M0 momentinin açıklık ve mesnetlere paylaştırılması
aşağıdaki ilkelere göre yapılmalıdır.
İç açıklıklarda: Açıklık momenti = 0.35 M
0
Mesnet momenti = 0.65 M
0
Kenar Açıklıklarda:
Dış mesnet momenti = 0.30 M
0
İç mesnet momenti = 0.70 M
0
Açıklık momenti = 0.50 M
0
Çözümleme yapılan doğrultuya dik doğrultuda, perde duvar gibi elemanlar
kullanılarak döşemenin dış mesnedinde ankastrelik sağlanıyorsa, o açıklığa ait
mesnet momentleri 0.65 M
0, açıklık momenti de 0.35 Mo alınmalıdır.
Mesnedin iki yüzündeki momentlerin farklı olduğu durumlarda, büyük olan moment
kesit hesapları için temel alınmalıdır.
Hesaplanan momentlerin kolon şeridine dağıtılması aşağıdaki gibi yapılmalıdır.
a) İç mesnetlerde, yukarıda hesaplanan toplam mesnet momentinin %75’i kolon
şeridine verilmelidir.
b) Kenar mesnetlerde, çözüm yapılan doğrultuya dik kenar kirişi yoksa, yukarıda
hesaplanan toplam kenar mesnet momentinin tümü kolon şeridine aktarılmalıdır.
c) Kenar kiriş varsa, kolon şeridine toplam mesnet momentinin %75’i aktarılmalıdır.
d) Açıklıklarda, yukarıda hesaplanan toplam açıklık momentinin %60’ı kolon
şeridine aktarılmalıdır.
Hesaplanan momentlerin orta şerite dağıtılması aşağıdaki gibi yapılmalıdır.
a) Orta şerit momentleri, toplam moment ile kolon şeridi momentleri arasındaki fark
olarak alınmalıdır.
b) Yukarıdaki yöntem kullanılarak bulunan kolon ve orta şeride ait mesnet ve
açıklık momentlerinde en çok %10 oranında değişiklik yapılabilir. Ancak, yapılan
bu değişiklikler sonucu döşeme plağının (7.1) bağıntısı ile hesaplanan toplam statik
momentinde hiçbir değişikliğe neden olunmamalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir