İnşaat Sektörü ile İlgili Türk Standartları

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;


Agregalar, Numune Alma ve Deney Metodlar
TS 130 Agrega Karúmlarnn Elek Analizi Deneyi øçin Metot
TS 3787 Beton Agregas-Havada So÷utulmuúYüksek Frn Cürufundan
TS 3820 Beton Agregalar- Organik Maddelerin Harç Dayanmna Etkisinin Tayini Metodu
TS 3821 Beton Agregalar- Yeterlik Deneyi
TS 4046 Hazr Duvar Panelleri- Hafif AgregalBetondan Yaplmú, Boúluklu
TS 2517 Alkali Agrega Reaktivitesinin Kimyasal Yolla Tayini
TS 707 Beton Agregalarndan Numune Alma ve Deney Numunesi Hazrlama Yöntemi
TS 3523 Beton Agregalarnn Yüzey Nemi Orannn Tayini
TS 3524 Yüksek Frn Cüruf Agregalarnda Süngerimsi ve CamsTane OranTayini
TS 3525 Yüksek Frn Cüruf Agregalarnda Ufalanmaya Yatknlk Tayini
TS 3526 Beton Agregalarnda Özgül A÷rlk ve Su Emme OranTayini
TS 3529 Beton Agregalarnn Birim A÷rlklarnn Tayini
TS EN 933-2 Agregalarn Geometrik Özellikleri øçin Deneyler Ksm 2: Tane Boyutu Da÷lm
Tayini-Deney Elekleri, Elek Göz AçklklarnAnma Büyüklükleri
TS 3289 EN 1354 Gözenekli Beton-Hafif Agregal-Basnç Mukavemeti Tayini
TS EN 932-1 Agregalarn Genel Özellikleri øçin Deneyler-Ksm 1 Numune Alma Metotlar
TS 10088 EN 932-3 Agregalarn Genel Özellikleri øçin Deneyler Ksm 3: BasitleútirilmiúPetrografik
Tanmlama øçin øúlem ve Terminoloji
TS EN 991 Gaz Beton veya Hafif AgregalGözenekli Beton-ÖnyapmlBileúenlerin
Boyutlarnn Tayini
TS EN 992 Hafif AgregalGözenekli Beton-Kuru Yo÷unluk Tayini
TS EN 1097-1 Agregalarn Mekanik ve Fiziksel Özellikleri øçin Deneyler- Bölüm 1: Aúnmaya
KarúDirencin Tayini (Mikro-Deval)
TS ENV 1992-1-4 Eurocode 2- Beton Yaplarn Projelendirilmesi – Bölüm 4: Genel Kurallar – Hafif
AgregalGözeneksiz Beton
TS EN 1356 Gaz Beton veya Hafif AgregalGözenekli Beton-ÖnyapmlDonatl
Bileúenlerin Yanal Yükler Altnda Performans Deneyi
TS EN 1521 Hafif AgregalGözenekli Betonun E÷ilmede Çekme Dayanmnn Tayini
TS EN 1352 Gaz Beton veya Hafif AgregalGözenekli Beton-Basnç Altnda Statik
Elastisite Modülü Tayini
TS EN 1355 Gaz Beton veya Hafif AgregalGözenekli Beton-Basnç Altnda Sünme Tayini
TS 3530 EN 933-1 Agregalarn Geometrik Özellikleri øçin Deneyler Bölüm 1: Tane Büyüklü÷ü
Da÷lmTayini-Eleme Metodu
TS 9582 EN 933-3 Agregalarn Geometrik Özellikleri øçin Deneyler Bölüm 3: Tane ùekli Tayini
Yasslk Endeksi
TS EN 932-2 Agregalarn Genel Özellikleri øçin Deneyler Bölüm 2: Laboratuvar Numunelerin
AzaltlmasMetodu
TS EN 1097-3 Agregalarn Fiziksel ve Mekanik Özellikleri øçin Deneyler Bölüm 3: Gevúek
Y÷n Yo÷unlu÷unun ve Boúluk Hacminin Tayini
TS EN 1367-4 Agregalarn Termal ve Bozunma Özellikleri øçin Deneyler Bölüm 4: Kuruma
Çekmesi Tayini
TS prEN 932-5 Agregalarn Genel Özellikleri øçin Deneyler-Bölüm 5-Genel Cihazlar ve Kalibrasyon
TS EN 933-5 Agregalarn Geometrik Özellikleri øçin Deneyler – Ksm 5: Iri Agregalarda
Ezilmiúve KrlmúYüzeylerin Yüzdesinin Tayini
TS EN 933-7 Agregalarn Geometrik Özellikleri øçin Deneyler – Ksm 7: øri Agregalarda
Kavk øçeri÷inin Tayini – KavkYüzdesi
øNùAAT SEKTÖRÜ øLE øLGøLøTÜRK STANDARTLARI İNŞAAT SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ TÜRK STANDARTLARI
TS EN 1097-2 Agregalarn Mekanik ve Fiziksel Özellikleri øçin Deneyler Bölüm 2: Parçalanma
Direncinin Tayini øçin Metotlar
TS EN 1097-9 Agregalarn Mekanik ve Fiziksel Özellikleri øçin Deneyler- Bölüm 9: Çivili
Lastiklerden Kaynaklanan Aúnmaya KarúDirencin Tayini- Nordik Deney
TS EN 1737 Gazbeton ve Hafif AgregalGözenekli Betondan YaplmúÖnyapml
Bileúenler Hasr ve Kafes Donatlarn KaynaklBileúim Yerlerinde Kayma
DayanmTayini
TS EN 1097-4 Agregalarn Mekanik ve Fiziksel Özellikleri øçin Deneyler- Bölüm 4: Kuru
SklaútrlmúDolgu Malzemesinin (Taúunu) Boúluklarnn Tayini
TS EN 1097-5 Agregalarn Mekanik ve Fiziksel Özellikleri øçin Deneyler Bölüm 5: Hava
DolaúmlEtüvde Kurutma øle Su Muhtevasnn Tayini
TS EN 1097-7 Agregalarn Mekanik ve Fiziksel Özellikleri øçin Deneyler- Bölüm 7: Taúunu
(Filler) Tane Yo÷unlu÷unun Tayini- Piknornetre Metodu
TS EN 933-8 Agregalarn Geometrik Özellikleri øçin Deneyler – Bölüm 8: ønce Tanelerin
Tayini Kum Eúde÷eri Tayini
TS EN 1744-1 Agregalarn Kimyasal Özellikleri øçin Deneyler- Bölüm 1: Kimyasal Analiz
TS EN 13179-1 Bitümlü karúmlarda dolgu malzemesi olarak kullanlan agregalar için
deneyler – Bölüm 1: Delta halka ve bilya deneyi
TS EN 13179-2 Bitümlü karúmlarda dolgu malzemesi olarak kullanlan agregalar için
deneyler Bölüm 2: Bitüm says
TS EN 932-5 Agregalarn Genel Özellikleri øçin Deneyler- Bölüm 5: Genel Cihazlar ve
Kalibrasyon
TS EN 932-6 Agregalarn Genel Özellikleri øçin Deneyler – Bölim 6: Tekrarlanabilirlik Ve
Uyarlk Tarifleri
TS EN 1367-5 Agregalarn termal ve bozunma özellikleri için deneyler – Bölüm 5: Termal
úoka direncin tayini
TS EN 1744-3 Agregalarn kimyasal özellikleri içindeneyler – Bölüm 3: Agregalarn
özütlenmesi suretiyle eluatlarn hazrlanmas
TS 7043 EN 13450 Demiryolu balastlariçin agregalar
TS 1114 EN 13055-1 Hafif agregalar – Bölüm 1: Beton, harç ve úerbette kullanm için
TS EN 13043 Yollar, havaalanlarve trafi÷e açk di÷er alanlardaki bitümlü karúmlar ve
yüzey uygulamalarnda kullanlan agregalar
TS EN 13242 ønúaat mühendisli÷i iúleri ve yol yapmnda kullanlan ba÷laycsz ve hidrolik
ba÷layclmalzemeler için agregalar
TS 706 EN 12620 Beton Agregalar
TS EN 1097-10 Agregalarn Mekanik ve Fiziksel Özellikleri øçin Deneyler-Bölüm 10: Su Emme
Yüksekli÷inin Tayini
TS EN 1423 Yol iúaretleme Malzemeleri-Dökülerek Uygulanan Malzemeler-Cam
Kürecikler, Kayma Önleyici Agregalar ve Bunlarn Karúmlar
TS 9582 EN 933-3/T1
Agregalarn Geometrik Özellikleri øçin Deneyler Bölüm 3: Tane ùekli Tayini
Yasslk Endeksi TADIL 1
TS EN 771-3 Kagir birimler – özellikler – Bölüm 3: Beton kagir birimler (yo÷un ve hafif
agregal)
TS 3289 EN 1354/1 Gözenekli Beton-Hafif AgregalBasnç Mukavemeti Tayini
Balast
TS EN 60925 Balastlar-d.a.Beslemeli Elektronik-Tüp Biçimli Fluoresan Lambalar øçin-
Performans Kurallar
TS EN 60921 Balastlar-Tüp Biçimli Flüoresan Lambalar øçin-Performans Kurallar
TS EN 60969 Lambalar- Kendinden Balastl- Genel Aydnlatmada Kullanlan- Güvenlik
Özellikleri
TSE
EC/2000/55:2001
Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeli÷i Floresan Iú÷Balastlar øçin
istenilen Enerji Verimlilik Özellikleri Konusunda Avrup Parlamentosunun ve
Konseyinin 18 Eylül 2000 Tarih ve 2000/55/AT SaylYönetmeli÷i
Beton ve Beton Elemanlar
TS 3624 SertleúmiúBetonda Özgül A÷rlk, Su Emme ve Boúluk OranTayin Metodu
TS 3648 ÖnyapmlBeton Elemanlara Atmosfer BasncAltnda Buhar Kürü Uygulama
Kurallar
TS 3649 Perlitli IsYaltmBetonu-Yapm-Uygulama Kurallarve Deney Metodlar
TS 4559 Beton Çelik Hasrlar
TS 3683 ÖnyapmlBetonarme Kanalet Ayaklarve Temel Bloklar
TS 3710 Bina ve ønúaat Mühendisli÷i Teknik Resimleri-Betonarme DonatSembolleri
TS 3721 Çelik Teller-Öngerilmeli, Beton øçin
TS 3764 Beton Bloklar-Maden Ocaklar-YeraltYol Tahkimatnda Kullanlan
TS 3787 Beton Agregas-Havada So÷utulmuúYüksek Frn Cürufundan
TS 2810 Beton øúlerinde Kullanlan Dilatasyon Malzemeleri – Lastik Su Tutucu Contalar
TS 3811 ÖnyapmlBetonarme Kanalet, Kanalet Eyeri, Kanalet Aya÷ve Temel Bloklar
Yapm Kurallar
TS 3816 Bina ve inúaat Mühendisli÷i Teknik Resimleri-Betonarme Demir Listelerinin
Düzenlenmesi Kurallar
TS 3820 Beton Agregalar- Organik Maddelerin Harç Dayanmna Etkisinin Tayini
Metodu
TS 3821 Beton Agregalar- Yeterlik Deneyi
TS 3830 Beton Boru Yapm Kurallar
TS 1906 Beton Bilezikler-Kanalizasyon Bacalar øçin
TS 1907 Betop Bilezikler Ya÷mur Suyu Izgara Bacalar øçin
TS 5679 Çelik Çubuklar-Öngerilmeli Beton øçin-Alaúml, Scak Haddelenmiúveya
Scak Haddelenmiú øúlem Görmüú
TS 5680 Çelik Demetler (Toronlar)-Öngerilmeli Beton øçin
TS 997 Beton Direkler (Elektrik Tesisleri øçin)
TS 213 Döúeme Kaplama Plakalar- Beton
TS 1034 Cvatalar-Taúve Beton øçin-Metrik Vidal
TS 2872 Taze Beton Kvam Deneyi (Skútrma Faktörü Metodu ile)
TS 1091 Beton Yaplar øçin Scak UygulamalElastik Derz Ortme Malzemeleri
TS 1092 Elastik Derz Örtme Malzemeleri-Beton Yaplar øçin Scak Uygulamal-Deney
Metotlar
TS 4046 Hazr Duvar Panelleri- Hafif AgregalBetondan Yaplmú, Boúluklu
TS 4047 Hazr Döúeme ve ÇatPlaklar-Hafif AgregalBetondan Yaplmú, Donatl
TS 4060 Denizlikler-Betondan Yaplmú, Hazr
TS 4065 YapBileúenlerinin Yanmaya Dayankllk Snflar(Snr Dakika De÷erleri)-
Betonarme ve Öngerilmeli Beton Kiriúler
TS 4067 Merdiven Basamaklar- Betondan Yaplmú, Hazr
TS 4106 Taze Betonda Su Salma Yüzdesinin Tayini
TS 5926 Beton Kaplamalar øçin Jet Yaktlarna Dayankl, So÷uk UygulamalDerz
Dolgu ve øzolasyon Malzemesi
TS 5930 Taze Beton – Kvam Snflandrmas
TS 2941 Taze Betonda Birim A÷rlk, Verim ve Hava Miktarnn A÷rlk Yöntemi ile
Tayini
TS 2987 Betonda Priz Süresinin Tayini
TS 4203 Beton Karútrma DonanmYeterlik Tayini
TS 6085 Taze Beton – Kvam Tayini Metodu – Skútrma Indeksi
TS 4834 Beton ile ølgili Terimler
TS 6164 Betonarme Projelerinin Çizim ve Tanzimi Kurallar-Genel
TS 406 Beton Bloklar-Briketler-Duvarlar øçin
TS 407 Hafif Beton Asmolen Bloklar ve Nervür Plaklar- Tavanlar øçin
TS 1247 Beton Yapm, Döküm ve Bakm Kurallar(Normal Hava Koúullarnda)
TS 1248 Beton Yapm, Döküm ve Bakm Kurallar-Anormal Hava ùartlarnda
TS 453 Gaz ve Köpük Beton YapMalzeme ve Elemanlar
TS 9914 Çelik Kütükler -Kare Kesitli (Nervürlü ve Düz Yuvarlak Beton Çelik Çubuklar
øçin)
TS 4950 Beton ve Betonarme Kalp Tahtas- Kontrtabla, GeniúYüzeyli
TS 3233 Öngerilmeli Beton Yaplarn Hesap ve Yapm Kurallar
TS 3234 Bimsbeton Yapm Kurallar, Karúm Hesabve Deney Metotlar
TS 6989 Betonarme Silolarn Hesap, Yapm ve Kullanm Kurallar
TS 9967 YapElemanlarTaúycSistemler ve Binalar-Prefabrike Betonarme ve
Öngerilmeli Betondan-Hesap Esaslarile Imalat ve Montaj Kurallar
TS 10164 Beton ve Mozaik Silme Makinas
TS 10202 ønúaat Makinalar-Betoniyer-Elle Kumandal
TS 10325 ønúaat Makinalar-Mobil Beton Karútrclar
TS 10326 ønúaat Makinalar- Vibratörler (Beton Skútrmak için)
TS 3260 Beton Yüzey Sertli÷i Yolu ile Yaklaúk Beton Dayanmnn Tayini Kural
TS 3261 Taze Betonda Hava Miktarnn Hacim Metodu ile Tayini
TS 3262 Betonda Aúnma Dayankll÷Tayini Deney Metodu (Kum Püskürtme Yolu ile)
TS 3286 Betonun E÷ilmede Çekme Dayanmnn ùantiyede Tayini Deneyleri
TS 3287 Betonun E÷ilmede Çekme Deneyinden Çkan Deney Numunesi Parçalar
Üzerinde Basnç DayanmDeney Metodu
TS 3322 Çimento Harcve Beton Numunelerinde Boy De÷iúim Tayini
TS 3323 Beton Basnç Deney Numunelerinin Hazrlanmas, HzlandrlmúKürü ve
Basnç Dayanm Deneyi
TS 3351 ùantiyede Beton Deney Numunelerinin Hazrlanmasve Bakm
TS 8590 Çelik Su Borularnn Beton ile Kaplanmas
TS 2511 TaúycHafif Betonlarn Karúm Hesap Esaslar
TS 2518 SertleúmiúBetonlarda Çimento Dozaj Tayini
TS 707 Beton Agregalarndan Numune Alma ve Deney Numunesi Hazrlama Yöntemi
TS 708 Beton Çelik Çubuklar
TS 3440 ZararlKimyasal Etkileri Olan Su, Zemin ve Gazlarn Etkisinde Kalacak
Betonlar øçin Yapm Kurallar
TS 3449 Çabuk Donma ve Çözülme KoúullarAltnda Betonda Dayankllk Faktörü Tayini
TS 3453 Beton Elemanlarda Büzülme Oran (Rötre) Tayin Metodu
TS 3454 Basnç Altnda Betonda Sünme Tayin Metodu
TS 3455 Betonda Geçirgenlik KatsaysTayin Metodu
TS 10465 Beton Deney Metotlar- Yapve YapBileúenlerinde SertleúmiúBetondan
Numune Alnmasve Basnç Mukavemetinin Tayini (TahribatlMetot)
TS 10513 Çelik Teller – Beton Takviyesinde Kullanlan
TS 10514 Beton – Çelik Tel Takviyeli – Çelik Telleri Betona Karútrma ve Kontrol
Kurallar
TS 10515 Beton-Çelik Tel Takviyeli-E÷ilme Mukavemeti Deney Metodu
TS 3502 Betonda Statik Elastisite Modülü ve Poisson OranTayini
TS 3526 Beton Agregalarnda Özgül A÷rlk ve Su Emme OranTayini
TS 3527 Beton Agregalarnda ønce Madde OranTayini
TS 3529 Beton Agregalarnn Birim A÷rlklarnn Tayini
TS 7628 Betonarme Iksa-Hesap, Yapm, Bakm ve Söküm Kurallar
TS 802 Beton KarúmHesap Esaslar
TS 11746 Beton Kimyasal KatkMaddeleri- Beton Antifrizi (So÷uk Havada Taze Betonu
ve HarcDonmaya KarúKoruyucu Madde)
TS 11747 Püskürtme Beton (Shocrete) Yapm, Uygulama ve Bakm Kurallar
TS 11792 ønúaat Makineleri-Betoniyer-Serbest Düúmeli-Motorlu
TS EN 678 Gaz ve Köpük Beton-Kuru Yo÷unluk Tayini
TS EN 679 Gaz ve Köpük Beton-Basnç Mukavemeti Tayini
TS 3289 EN 1354 Gözenekli Beton-Hafif Agregali-Basnç Mukavemeti Tayini
TS 12165 ønúaat Makinalar-Beton Santrali
TS EN 480-2 Kimyasal Katklar – Beton, Harç ve ùerbet için- Deney Metotlar- Bölüm 2: Priz
Süresinin Tayini
TS EN 480-4 Kimyasal Katklar – Beton, Harç ve ùerbet için- Deney Metotlar- Bölüm 4:
Betonun Terlemesinin Tayini
TS EN 480-5 Kimyasal Katklar – Beton, Harç ve ùerbet için- Deney Metotlar- Bölüm 5:
Klcal Su Emme Tayini
TS EN 992 Hafif AgregalGözenekli Beton-Kuru Yo÷unluk Tayini
TS ENV 1992-1 -1 Eurocode 2: Beton yaplarn projelendirmesi, Bölüm 1-1: Genel Kurallar ve
Bina Kurallar
TS ENV 1992-1-2+AC
Eurocode 2: Beton Yaplarn Projelendirmesi – Bölüm 1-2: Genel Kurallar –
Yapsal Yangn Projelendirmesi
TS ENV 1992-1-3 Eurocode 2 – Beton Yaplarn Projelendirmesi – Bölüm 1-3: Genel Kurallar – Ön
YapmlBeton Elemanlar ve Yaplar
TS ENV 1992-1-4 Eurocode 2- Beton Yaplarn Projelendirilmesi – Bölüm 4: Genel Kurallar – Hafif
AgregalGözeneksiz Beton
TS ENV 1992-1-5 Eurocode2- Beton Yaplarn Projelendirilmesi – Bölüm 1-5: Genel Kurallar –
irtibatsz ve Öngerilmeli Kiriúli Yaplar
TS ENV 1992-1-6 Eurocode 2- Beton Yaplarn Projelendirmesi – Bölüm 1-6: Genel Kurallar –
Beton Yaplar
TS ENV 1992-2 Eurocode 2: Beton Yaplarn Projelendirilmesi – Bölüm 2: Beton Köprüler
TS ENV 1994-1-1 Eurocode 4- Beton – Çelik Kompozit Yaplarn Projelendirilmesi – Bölüm 1-1:
Genel Kurallar ve Bina Kurallar
TS ENV 1994-1-2+AC
Eurocode 4 – Beton Çelik Kompozit Yaplarn Projelendirilmesi – Bölüm 1-2
Genel Kurallar – Yapsal Yangn Projendirilmesi
TS ISO 9882 Yapda Performans Standartlar-Ön YapmlBeton Döúemeler-Performans
Deneyi-Noktasal Olmayan Yükleme A!tnda Davranú
TS ISO 9883 Yapda Performans Standardlar-Ön YapmlBeton Döúemeler-Performans
Deneyi-Noktasal Yükleme Altnda Davranú
TS 5707 EN 642 Beton Borular-Öngerilmeli-Basnçl-Çelik Gömlekli ve Gömleksiz Tipler-Birleúimler ve Birleúim özel Parçalar-Borular için Öngerme çeli÷i özel úartlar
TS EN 1062-1 Boyalar ve Vernikler-Kagir ve Beton DúCephe için Kaplama Malzemeleri ve
Kaplama Sistemleri-Bölüm 1: Snflandrma
TS EN 1062-3 Boyalar ve Vernikler-Kagir ve Beton DúCephe için Kaplama Malzemeleri ve
Kaplama Sistemleri-Bölüm 3: Su Aktarm Hznn (Geçirgenli÷inin) Tayini ve
Snflandrlmas
TS 5893 ISO 3893 Beton- Basnç Dayanmna Göre Snflandrma
TS EN 480-1 Kimyasal Katklar – Beton, Harç ve ùerbet için- Deney Metotlar- Bölüm 1:
Deneyler için ùahit Beton ve ùahit Harç
TS EN 480-11 Kimyasal Katklar – Beton, Harç ve ùerbet için- Deney Metotlar- Bölüm 11:
SertleúmiúBetonda Hava Boúlu÷u Özelliklerinin Tayini
TS EN 772-2 Kagir Birimler- Deney Metotlar- Bölüm 2: Beton Kagir Birimlerin Boúluk Alan
Yüzdesinin Tayini (Ka÷tta iz Çkarma Metodu ile)
TS EN 1504-1 Beton Yaplar- Koruma ve Tamir Mamul ve Sistemler- Tarifler, Özellikler,
Kalite Kontrol ve Uygunluk De÷erlendirmesi – Bölüm 1: Tarifler
TS EN 1737 Gazbeton ve Hafif AgregalGözenekli Betondan YaplmúÖnyapml
Bileúenler Hasr ve Kafes Donatlarn KaynaklBileúim Yerlerinde Kayma
DayanmTayini
TS EN 1770 Beton Yaplar- Koruma ve Tamir için Mamul ve Sistemler- Deney Metotlar- Is
Geniúleme Katsaysnn Tayini
TS EN 12190 Beton Yaplar- Koruma ve Tamir için Mamul ve Sistemler- Deney Metotlar-
Tamir HarcBasnç Dayanmnn Tayini
TS EN 1799 Beton Yaplar- Koruma ve Tamir için Mamul ve Sistemler- Deney Metotiar-
Yapda Kullanlan Yapútrma Maddelerinin Beton Yüzeyine
Uygulanabilirli÷inin Ölçülmesi için Deneyler
TS 500 Betonarme Yaplarn Tasarm ve yapm Kurallar
TS EN 12188 Beton Yaplar- Koruma ve Tamir için Mamul ve Sistemler- Deney Metotlar-
Yapda Kullanlan Yapútrma Maddeleri Özelliklerinin Çeli÷in Çeli÷e
YapútrlmasMetoduyla Tayini
TS EN 12189 Beton Yaplar- Koruma ve Tamir için Mamul ve Sistemler- Deney Metotlar-
Yapda Kullanlan Yapútrma Maddelerinin iúlenebilme (Kullanlabilme)
Süresinin Tayini
TS EN 12192-2 Beton Yaplar- Koruma ve Tamir için Mamul ve Sistemler- Tane Büyüklü÷ü
Da÷lmnn Tayini- Bölüm 2: Polimer YapútrcMaddelerin Dolgulariçin
Deney Metodu
TS EN 12350-5 Beton-Taze Beton Deneyleri- Bölüm 5: Yaylma TablasDeneyi
TS EN 1767 Beton Yaplar- Koruma ve Tamir øçin Mamul ve Sistemler- Deney Metotlar-
Kzl Ötesi Iúk øçin Analiz
TS EN 772-10 Kagir Birimler- Deney Metotlar- Bölüm 10: Kireç Kumtaúve Gazbeton
Birimlerde Rutubet MuhtevasTayini
TS EN 12390-4 Beton -SertleúmiúBeton Deneyleri – Bölüm 4: Basnç Dayanm- Deney
Makinelerinin Özellikleri
TS EN 12696 Beton øçindeki Çeli÷in Katodik Korumas
TS 12786 Betonarme Kalpçs
TS 12815 ønúaat (Betonarme) Demircisi
TS 3168 EN 1536 Özel Jeoteknik Uygulamalar Delme (Fore)- Kazklar- (Yerinde Dökme
Betonarme Kazklar)
TS EN 12504-2 Yaplarda beton deneyleri – Bölüm 2: Tahribatsz deneyler – Geri sçrama
de÷erinin tayini
TS EN ISO 7783-2 Boyalar ve Vernikler – Kagir ve Beton DúCephe øçin Kaplama Malzemeleri ve
Kaplama Sistemleri – Bölüm 2: Su BuharAktarm Hznn (Geçirgenli÷inin)
Tayini ve Snflandrlmas
TS EN 12390-2 Beton – SertleúmiúBeton Deneyleri – Bölüm 2: Dayanm Deneylerinde
Kullanlacak Deney Numunelerinin HazrlanmasVe Kürlenmesi
TS EN 12390-1 Beton – SertleúmiúBeton Deneyleri – Bölüm 1: Deney Numunesi Ve
Kalplarnn ùekil, Boyut Ve Di÷er Özellikleri
TS EN 12390-5 Beton – SertleúmiúBeton Deneyleri – Bölüm 5: Deney Numunelerinin E÷ilme
Dayanmnn Tayini
TS EN 12390-6 Beton – SertleúmiúBeton Deneyleri – Bölüm 6: Deney Numunelerinin Yarmada
Çekme Dayanmnn Tayini
TS EN 12350-1 Beton- Taze Beton Deneyleri- Bölüm 1: Numune Alma
TS EN 12350-2 Beton- Taze Beton Deneyleri- Bölüm?: Çökme (Slamp) Deneyi
TS EN 206-1 Beton- Bölüm 1: Ozellik, Performans, ømalat ve Uygunluk
TS EN 12504-1 Beton- Yapda Beton Deneyleri- Bölüm 1: Karot Numuneler- Karot Alma,
Muayene ve Basnç Dayanmnn Tayini
TS EN 1008 Beton-Karma Suyu-Numune Alma, Deneyler ve Beton Endüstrisindeki
øúlemlerden Geri Kazanlan Su Dahil, Suyun, Beton Karma Suyu Olarak
Uygunlu÷unun Tayini Kurallar
TS EN 13481-2 Demiryolu Uygulamalar-Yol-Ba÷lantSistemleri øçin Performans Özellikleri-Bölüm 2:Beton Traversler øçin Ba÷lantSistemleri
TS EN 13580 Beton Yaplar-Koruma ve Tamir øçin Mamul ve Sistemler-Deney Metotlar-Hidrofobik Emprenyeler øçin Su Emme ve Alkalilere Direncin Tayini
TS EN 480-13 Kimyasal katklar – Beton, harç ve úerbet için – Deney metotlar- Bölüm 13:
Harç kimyasal katklarnn deneyleri için referans kagir harc
TS 706 EN 12620 Beton Agregalar
TS EN 12390-3 Beton-SertleúmiúBeton Deneyleri-Bölüm 3: Deney Numunelerinde Basnç
Dayanmnn Tayini
TS 4559/T1 Beton Çelik HasrlarTadil 1
TS EN 13230-1 Demiryolu uygulamalar-Demiryolu- Beton traversler ve mesnetler- Bölüm 1:
Genel kurallar
TS EN 13230-2 Demiryolu uygulamalar-Demiryolu- Beton traversler ve mesnetler- Bölüm 2:
Ön- gerilmeli yekpare traversler
TS EN 13230-4 Demiryolu uygulamalar-Demiryolu- Beton traversler ve mesnetler- Bölüm 4:
Makaslar ve kesiúen demiryollariçin öngerilmeli traversler
TS EN 1858 Bacalar – Bileúenler – Beton baca elemanlar
TS 2824 EN 1338 Zemin döúemesi için beton kaplama bloklar- Gerekli úartlar ve deney
metotlar
TS 436 EN 1340 Zemin döúemesi için beton bordür taúlar- Gerekli úartlar ve deney metotlar
TS EN 206-1/T1 Beton – Bölüm 1: Özellik, performans, imaIat ve uygunluk
TS 500/T1 Betonarme Yaplarn Tasarm ve Yapm Kurallar
TS 500/T2 Betonarme Yaplarn Tasarm ve Yapm Kurallar
TS 802/T1 Beton KarúmHesap Esaslar
TS 802/T2 Beton KarúmHesap Esaslar
Bina Boyut Toleranslar
TS 6165 Bina Boyut Toleranslar- Bölüm 1: De÷erlendirme ve ùartnamelerde
Uygulanacak Temel ølkeler
TS 6573 Bina Toleranslar-Genel Kabul ølkeleri, Boyut ToleransSnrlamalarna
Uygunlu÷un Kontrolu ve østatistiki De÷erlendirme
Binalarda Ölçme Metodlar
TS 7044 Binalarda Ölçme Metotlar-Aplikasyon ve Ölçmeler-Kabul Edilebilir Ölçüm
Sapmalar
TS 7045 Binalarda Ölçme Metotlar-Boyut Açsndan Uygunlu÷un Tespiti øçin Genel
ølkeler ve iúlemler
Borular
TS 3288 EN 612 Ya÷mur Oluklarve BorularMetal Levhadan imal Edilen-Tarifler,
Snflandrma ve Özellikler
TS 3830 Beton Boru Yapm Kurallar
TS 5891 Asbest-Çimento Boru Hatlar-Hidrolik Hesap Esaslar
Çimento
TS 21 Çimento-Beyaz Portland
TS 5891 Asbest-Çimento Boru Hatlar-Hidrolik Hesap Esaslar
TS 6172 inúaat Mühendisli÷inde Zemin Deneyleri: Kimyevi Deneyler-Zemin Çimento
Karúmnda Çimento MuhtevasTayini
TS EN 196-1 Çimento Deney Metotlar- Bölüm 1: Dayanm
TS EN 196-2 Çimento Deney Metotlar- Bölüm 2: Çimentonun Kimyasal Analizi
TS EN 196-3 Çimento Deney Metotlar- Bölüm 3: Priz Süresi ve Hacim Genleúme Tayini
TS EN 196-5 Çimento Deney Metotlar- Puzolanik Çimentolarda Puzolanik Özellik Tayini
TS ENV 196-4 Çimento – Deney Metodlar- Bölüm 4: KatkMiktarTayini
TS 22-1 ENV 413-1 Çimento-Harç Çimentosu-Bölüm 1 : Özellikler
TS 22-2 EN 413-2 Çimento-Harç Çimentosu-Bölüm 2:Deney Metotlar
TS EN 12848 Bitümler ve Bitümlü Ba÷layclar-Bitüm Emülsiyonlarnn Çimento ile Karúma
Kararll÷nn Tayini
TS EN 196-8 Çimento deney metotlar- Bölüm 8: Hidratasyon ss- Çözelti metodu
TS EN 196-9 Çimento deney metotlar- Bölüm 9: Hidratasyon ss- Adiyabatik metot
TS EN 197-1/Al Çimento – Bölüm 1: Genel çimentolar – Bileúim, özellikler ve uygunluk kriterleri
TS 639/Tl Uçucu Küller-Çimentoda Kullanlan
TS 1110 EN 494/Tl ElyaflÇimento Oluklu Levhalarve Ozel Parçalar-ÇatKaplamas øçin-Mamul
Özellikleri ve Deney Metotlar
TS 2518/Tl SertleúmiúBetonlarda Çimento Doza) Tayini
Puzolanlar
TS 25 Tras
TS 639 Uçucu Küller-Çimentoda Kullanlan
TS 639/Tl Uçucu Küller-Çimentoda Kullanlan
Emniyet Tedbirleri
TS 8983 ønúaat Srasnda Yaplarda AlnmasMecburi Genel Emniyet Tedbirleri
Harçlar ve Deney Metodlar
TS 3722 Perlitli Sva ve Sva Harçlarnn Yapm, Bakm ve Uygulama Kurallar
TS EN 12808-1 Yapútrclar ve Svalar- Seramik Karolar için- Bölüm 1: Reaksiyon Reçine
Harçlarnn Kimyasal Mukavemetinin Tayini
TS 12778 Refrakter Harçlar- Havada Sertleúen
TS EN 121 92-1 Beton Yaplar-Koruma ya Tamir için Mamul ve Sistemler Tane Büyüklü÷ü
Da÷lmnn Tayini-Bölüm 1: Ön KarúmlHarçlarda Kuru Bileúenler için
Deney Metodu
TS EN 13395-1 Beton yaplar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler — Deney metotlar—
iúlenebilirli÷in tayini — Bölüm 1: Tiksotropik harçlarn yaylma tayini deneyi
TS EN 13395-4 Beton yaplar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotlar-
iúlenebilirli÷in tayini – Bölüm 4: Tavanlarda kullanlan tamir harçlarnn
uygulanmas
ùskeleler
TS 8538 ønúaat iú øskeleleri Yapm Kurallar- Ahúap
TS 8539 ønúaat iú iskeleleri Yapm Kurallar-Metal
Kanalizasyon Tesisat, Elemanlar
TS 1906 Beton Bilezikler-Kanalizasyon Bacalariçin
TS 1097 úehir içi Yollarnda Yeralt Tesisleri (Su, Havagaz, Elektrik, PTT,
Kanalizasyon) ve Bunlarla ilgili Yerüstü Tesislerinin Planlanmasve
Yerleútirilmesi Kurallar
TS EN 752-1 Drenaj ve Kanalizasyon Sistemleri-Bina DúBölüm 1: Genel Özellikler ve
Tarifler
TS EN 752-2 Drenaj ve kanalizasyon Sistemleri-Bina DúBölüm 2: Performans ùartlar
TS EN 752-3 Drenaj ve Kanalizasyon Sistemleri-Bina DúBölüm 3: Planlama
TS EN 1091 Kanalizasyon Sistemleri- Bina Dú- Vakumlu
TS EN 1610 Kanalizasyon Kanallarve Tahliye Sistemlerinin Yapmve Deneyleri
TS EN 12889 Hendeksiz drenaj ve kanalizasyon hatlarnn muayenesi
TS 9545 EN SO
5667-13
Su Kalitesi- Numune Alma- Bölüm 13: Kanalizasyon ve Su Artma
Tesislerinden Çamur Numunesi Alma Klavuzu
TS EN 13380 Kanalizasyon Ve Drenaj Sistemleri – Bina Dú- Tamir Ve Yenileme øçin
Kullanlan Bileúenlerin Genel Özellikleri
TS 1097/Tl ùehir içi Yollarnda YeraltTesisleri (Su, Havagaz, Elektrik, PTT,
Kanalizasyon) ve Bunlarla ølgili Yerüstü Tesislerinin Planlanmasve
Yerleútirilmesi KurallarTadil 1
TS EN 13508-2 Ana tahliye ve kanalizasyon sistemlerinin durumu – Bina dú- Bölüm 2: Gözle
muayene kodlama sistemi
Kaplar, Pencereler ve Elemanlar
TS 8239 Asansörler- Otomatik Kapl- Yerleútirilmesi øle ølgili Boyutlar- Snf 5- Servis
Asansörleri
TS EN 12365-2 Bina donanm-Kaplar, pencereler, panjurlar ve perde duvarlar için contalar ve
tecrit keçeleri-Bölüm 2: Do÷rusal basma yükü deney metodu
Kazklar ve Kazk Temellerin Hesap ve Yapm Kurallar
TS 3167 Kazk Temellerin Hesap ve Düzenlenmesinde Genel Kurallar
TS 3169 Çakma Kazklar, Tasarm, Yapm ve Uygulama Kurallar
TS 5032 Ahúap Kazklar-Denizde Kullanlan
TS 3168 EN 1536 Özel Jeoteknik Uygulamalar Delme (Fore)-Kazklar-(Yerinde Dökme
Betonarme Kazklar)
TS EN 12699 Özel jeoteknik uygulamalar – Deplasman kazklar
Kireçler
TS 9741 Kireç (Tarmda Kullanlan) – Terimler ve Tarifler
Kiremitler
TS 4790 Tu÷la ve Kiremit Topraklarnn Deney Metodu
TS EN 1024 ÇatKiremitleri-Kilden Yaplmú- Sürekli Olmayan (Bindirmeli) Geometrik
Ozellikeri Tayini
Levhalar
TS EN 1110 Su yaltmiçin esnek levhalar – çatlarda su yaltmamaçlbitümlü levhalar
yükse scaklklarda akmaya mukavemet tayini
Plastik ve Lastik Dilatasyon, Elastik Derz Örtme Malzemeleri, Bina ùnûaatDerz Malzemeleri ve
Deney Metodlar
TS 2810 Beton øúlerinde Kullanlan Dilatasyon Malzemeleri – Lastik Su Tutucu Contalar
TS 8274 Binalarda DúDuvar Dilatasyonlar-Terimler
TS8275 Binalarda DúDuvar Dilatasyonlarnn Hava Geçirgenli÷inin Tayini øçin
Laboratuvar Deney Metodu
TS 8276 Binalarda DúDuvar DilatasyonlarGenel Kontrol Kurallar
Seramik
TS 202
Seramik karolar – Çini karolar
TS EN 544 Bitümlü Levhalar- Mineral ve/veya Sentetik Takviyeli
TS 605 Lavabolar (Seramik veya Dökme Demirden)
TS 605/Tl Lavabolar (Seramik veya Dökme Demirden)
TS 605/T2 Lavabolar (Seramik veya Dökme Demirden)
TS 605/T3 Lavabolar (Seramik veya Dökme Demirden)
TS 605/T4 Lavabolar (Seramik veya Dökme Demirden)
Svalar ve Yapm Kurallar
TS 3722 Perlitli Sva ve Sva Harçlarnn Yapm, Bakm ve Uygulama Kurallar
TS 1262 Sva Yapm Kurallar-Bina øç Yüzeylerinde Kullanlan
TS 7847 Hazr Sva-DúCepheler øçin, Sentetik Emülsiyon Esasl
Su Artma Tesisleri ve Sularn Klorlanmas
TS 2512 øçme ve Kullanma Sularnn Klorlanmas
TS 3324 Küçük Tip Pis Su Artma Tesislerinin Tasarm, Yapm ve øúletme Kurallar
TS 4045 YapMalzemelerinde Kapiler Su Emme Tayini
Terimler ve Tarifler
TS 3612 Bina ønúaat-Merdivenler-Merdiven Terimleri
TS 8024 Yaplarn Güvenirlili÷i- Genel Terimler
TS 5958 Bina ve ønúaat Mühendisli÷i-Genel Terimler
TS 4834 Beton ile ølgili Terimler
TS 7394 Yangndan Korunma-Terimler-Korunma øçin YapElemanlar
TS 7395 Yangndan Korunma-Terimler-Tahliye ve KaçúYollar
TS 8797 Bina ønúaat-Toleranslar-Terimler ve Tarifler Bölüm 1: Genel Terimler
Yaltm, Yapm Kurallar
TS 306 Temellerde ve Düúey Yüzeylerde, Rutubet ve Su Yaltmnda Kullanlan Asfalt
TS EN 536 Yol Yapm Makinalar- Asfalt Karútrma Tesisleri -Güvenlik Kurallar
TS EN 12697-1 Bitümlü Karúmlar-Scak Asfalt Karúmlar øçin Deney Yöntemleri-Bölüm 1:
Çözünür Ba÷laycMuhtevasTayini
TS EN 12697-13 Bitümlü Karúmlar-Scak Asfalt Karúmlar øçin Deney Metotlar-Bölüm 13:
Scakl÷n Ölçülmesi
TS EN 12697-28 Bitümlü Karúmlar- Scak Asfalt Karúmlar øçin Deney Yöntemleri- Bölüm 28:
Ba÷laycMuhtevas, Su Muhtevasve Tane Büyüklü÷ü Da÷lmTayini øçin
Numunelerin Hazrlanmas
TS EN -13249 Jeotekstiller ve Jeotekstille ølgili Mamuller-Yollar ve Trafi÷e Açk Di÷er
Alanlarn (Demiryollarve AsfaltlOrtamlar Hariç) Yapmnda Kullanm øçin
Gerekli Ozellikler
YapMalzemeleri
TS 1912 YapMalzemeleri øçin Yanmazlk Deney Metodu
TS 4045 YapMalzemelerinde Kapiler Su Emme Tayini
TS 498/T1 YapElemanlarnn Boyutlandrlmasnda Alnacak Yüklerin Hesap De÷erleri
Yaplarn Hesap ve Yapm Kurallar
TS 3233 Öngerilmeli Beton Yaplarn Hesap ve Yapm Kurallar
TS 647 Ahúap Yaplarn Hesap ve Yapm Kurallar
TS 648 Çelik Yaplarn Hesap ve Yapm Kurallar
TS 3233/T1 Öngerilmeli Beton Yaplarn Hesap ve Yapm Kurallar
TS 5536 Çelik Konstrüksiyon Projelerinin Çizim ve Tanzimi Kurallar
TS 6164 Betonarme Projelerinin Çizim ve Tanzimi Kurallar-Genel)
TS 4561 Çelik Yaplarn Plastik Teoriye Göre Hesap Kurallar
TS 11372 Çelik Yaplar-Hafif-So÷ukta ùekil VerilmiúProfillerle Oluúturulan-Hesap
Kurallar
TS 7046 Yaplarn Tasarm øçin Esaslar – Çatlardaki Kar Yüklerinin Tespiti
Su Artma Tesisleri ve Sularn Klorlanmas
TS 2512 øçme ve Kullanma Sularnn Klorlanmas
TS 3324 Küçük Tip Pis Su Artma Tesislerinin Tasarm, Yapm ve øúletme Kurallar
TS 4045 YapMalzemelerinde Kapiler Su Emme Tayini
Terimler ve Tarifler
TS 3612 Bina ønúaat-Merdivenler-Merdiven Terimleri
TS 8024 Yaplarn Güvenirlili÷i- Genel Terimler
TS 5958 Bina ve ønúaat Mühendisli÷i-Genel Terimler
TS 4834 Beton ile ølgili Terimler
TS 7394 Yangndan Korunma-Terimler-Korunma øçin YapElemanlar
TS 7395 Yangndan Korunma-Terimler-Tahliye ve KaçúYollar
TS 8797 Bina ønúaat-Toleranslar-Terimler ve Tarifler Bölüm 1: Genel Terimler
Yaltm, Yapm Kurallar
TS 306 Temellerde ve Düúey Yüzeylerde, Rutubet ve Su Yaltmnda Kullanlan Asfalt
TS EN 536 Yol Yapm Makinalar- Asfalt Karútrma Tesisleri -Güvenlik Kurallar
TS EN 12697-1 Bitümlü Karúmlar-Scak Asfalt Karúmlar øçin Deney Yöntemleri-Bölüm 1:
Çözünür Ba÷laycMuhtevasTayini
TS EN 12697-13 Bitümlü Karúmlar-Scak Asfalt Karúmlar øçin Deney Metotlar-Bölüm 13:
Scakl÷n Ölçülmesi
TS EN 12697-28 Bitümlü Karúmlar- Scak Asfalt Karúmlar øçin Deney Yöntemleri- Bölüm 28:
Ba÷laycMuhtevas, Su Muhtevasve Tane Büyüklü÷ü Da÷lmTayini øçin
Numunelerin Hazrlanmas
TS EN -13249 Jeotekstiller ve Jeotekstille ølgili Mamuller-Yollar ve Trafi÷e Açk Di÷er
Alanlarn (Demiryollarve AsfaltlOrtamlar Hariç) Yapmnda Kullanm øçin
Gerekli Ozellikler
YapMalzemeleri
TS 1912 YapMalzemeleri øçin Yanmazlk Deney Metodu
TS 4045 YapMalzemelerinde Kapiler Su Emme Tayini
TS 498/T1 YapElemanlarnn Boyutlandrlmasnda Alnacak Yüklerin Hesap De÷erleri
Yaplarn Hesap ve Yapm Kurallar
TS 3233 Öngerilmeli Beton Yaplarn Hesap ve Yapm Kurallar
TS 647 Ahúap Yaplarn Hesap ve Yapm Kurallar
TS 648 Çelik Yaplarn Hesap ve Yapm Kurallar
TS 3233/T1 Öngerilmeli Beton Yaplarn Hesap ve Yapm Kurallar
TS 5536 Çelik Konstrüksiyon Projelerinin Çizim ve Tanzimi Kurallar
TS 6164 Betonarme Projelerinin Çizim ve Tanzimi Kurallar-Genel)
TS 4561 Çelik Yaplarn Plastik Teoriye Göre Hesap Kurallar
TS 11372 Çelik Yaplar-Hafif-So÷ukta ùekil VerilmiúProfillerle Oluúturulan-Hesap
Kurallar
TS 7046 Yaplarn Tasarm øçin Esaslar – Çatlardaki Kar Yüklerinin Tespiti
TS 7627 Çelik øksa-Hesap, Yapm, Bakm ve Söküm Kurallar
TS 7628 Betonarme øksa-Hesap, Yapm, Bakm ve Söküm Kurallar
TS 3816 Bina ve ønúaat Mühendisli÷i Teknik Resimleri- Betonarme Demir Listelerinin
Düzenlenmesi Kurallar
TS 2166 Yaplarda Çöp Bacalarnn Projelendirilmesi ve Düzenlenmesi Kurallar
TS 2167 Tesisat Baca ve Kanallarnn Projelendirilmesi ve Düzenlenmesi Kurallar
TS 9111 Özürlü ønsanlarn økamet Edece÷i Binalarn Düzenlenmesi Kurallar
Bitümler
TS 1081 EN 12591 Bitümler ve Bitümlü Ba÷layclar-Kaplama SnfBitümler-Özellikler
Zeminlerin Snflandrlmasve Deneyleri
TS 1500 ønúaat Mühendisli÷inde Zeminlerin-Snflandrlmas
TS 1900 ønúaat Mühendisli÷inde Zemin Laboratuvar Deneyleri
TS 1901 ønúaat Mühendisli÷inde Sondaj Yollarile Örselenmiúve Örselenmemiú
Numune Alma Yöntemleri
TS 5744 ønúaat Mühendisli÷inde Temel Zemini Özelliklerinin Yerinde Ölçümü
TS 6166 ønúaat Mühendisli÷inde Zemin Deneyleri: Kimyevi Deneyler – Zeminde pH
De÷erinin Ölçümü
TS 6167 ønúaat Mühendisli÷inde Zemin Deneyleri: Kimyevi Deneyler-Kalsiyum
Karbonat Muhtevasnn Bulunmas
TS 6168 ønúaat Mühendisli÷inde Zemin Deneyleri: Kimyevi Deneyler-Zemin Boúluk
Suyu ve YeraltSuyunda ÇözünmüúTuz Muhtevasnn Bulunmas
TS 6169 ønúaat Mühendisli÷inde Zemin Deneyleri: Kimyevi Deneyler-Organik Madde
Miktarnn Bulunmas
TS 6170 ønúaat Mühendisli÷inde Zemin Deneyleri: Kimyevi Deneyler Zeminin Toplam
Sülfat Muhtevasnn Tayini
TS 6171 ønúaat Mühendisli÷inde Zemin Deneyleri: Kimyevi Deneyler YeraltSuyu ve
Zemin Boúluk Suyunda ÇözünmüúSülfat Muhtevasnn Ölçülmesi
TS 6172 ønúaat Mühendisli÷inde Zemin Deneyleri: Kimyevi Deneyler-Zemin Çimento
Karúmnda Çimento MuhtevasTayini

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir