İşbirlikçi Öğrenme

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

İşbirlikli Öğrenme
İşbirliğine Dayalı Öğrenme / Kubaşık Öğrenme

“Cooperative Learning” denilen çalışmayı,

Açıkgöz (2000), Senemoğlu (2000), Bilen (1997) ve Saban (2000), İşbirliğine Dayalı Öğrenme olarak adlandırırken;

Gömleksiz (1997), Çalışkan (2000), Büyükkaragöz ve Çivi (1999) Kubaşık Öğrenme adını vermekte, ancak İşbirliğine Dayalı Öğrenme ile Kubaşık Öğrenmeyi aynı anlamda kullanmaktadırlar.
İşbirliğine Dayalı / Kubaşık Öğrenme
Farklılıkları bilgi ve destekleme (güçlendirme) olarak sınıflandırılmıştır:

Basit küme çalışması ya da kubaşık öğrenme geleneksel olarak belli konularda bir bilgi kazanma çabası olurken,

İşbirlikli öğrenme sosyal yapılandırıcıların bakış açısına göre bir bakış açısına sahip olup; bilgi onlara göre sosyal bir yapıdır.
İşbirliğine Dayalı / Kubaşık Öğrenme

İşbirliğine dayalı öğrenme, kubaşık
öğrenme sınıflarına göre,

Daha üst sınıf öğrencilerinde ve

Daha az ön bilgi gerektiren sınıflarda kullanılmaktadır.

Öğretmenin rolü ise:
Kubaşık öğrenmede öğretmen sınıftaki bir otoritedir,
Grup görevleri genellikle daha kısa sürede biter, genellikle belirli cevapları vardır.

Bunun tam tersi, işbirliğine dayalı öğrenme ile öğretmen;
– kendi otoritesinden vazgeçer,
– uzun sürede bitecek ve karmaşık görevler
verilen küçük grupları güçlendirir, destekler.
İşbirliğine Dayalı Öğrenme / Kubaşık Öğrenme
Öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak bir sorunu
çözümlemek ya da bir görevi yerine getirmek üze-
re ortak bir amaç için birlikte çalışma yaklaşımıdır.

BU MODELİN DAYANAĞI

İşbirliğine dayalı beceriler öğrenilebilir.

Öğrenciler işbirliği yaparak çalışma alışkanlığını kendi kendilerine kazanamazlar, ancak bu beceriler kolayca öğretilebilir.

BU MODELİN DAYANAĞI

Sınıfın fiziksel olarak düzeni bu tür çalışmayı etkiler.

İşbirliğinin yapılması sırasında öğrenciler yüz yüze iletişim kurmaktan ve karşılıklı konuş-maktan zevk alırlar.

BU MODELİN DAYANAĞI

Grup üyeleri arasındaki yardımlaşmalar ve grup dinamiği bu tür çalışmalarda önemlidir.

Sorumlulukların paylaşılması, karşılıklı yardımlaşmayı öğrenmeleri bu yolla daha iyi kazanılabilir.
Johnson & Johnson’a Göre İşbirlikli Beceri Grupları
1. Grup Oluşturma : Bu beceriyi kazanan gruplar diğerlerini rahatsız etmeden alçak sesle konuşur, birbirlerine isimleriyle hitap eder ve grup etkinliklerine katılırlar.

2. Görevi Yerine Getirme : Grup içinde iyi ilişkiler kurmak ve grup etkinliklerini yerine getirilme şeklini bilmek gerekir.

Johnson ve Johnson’a Göre İşbirlikli Beceri Grupları
3. Grup Çalışmalarını Formüle Etme: Kalıcı izli beceri kazanmak
için grubun diğer öğeleriyle yardımlaşmak gerekir. Bu amaçla özet çıkarma, önemli yerleri not alma, önceki öğrenmelerle ilişki kurma gibi etkinliklere yer verilir.

4. Olgunlaştırma : Üzerinde çalışılan öğretim aracını dikkatlice inceleme, grup üyelerinin görüşlerini alma ve bir görüş oluştur-mada onlara yardım etmektir.

Bu Becerilerin Kazandırılmasında İzlenecek Yollar
ÖĞRENCİLER,
Grup çalışmalarının Değerini Anlamalılar :

Geleneksel sınıf ortamına alışık kimi öğrenciler bu tür çalışmalara tepki gösterebilirler.

Oysa, özellikle yabancı dil derslerinde iletişim becerisi kazanmada oldukça yarar sağlayabilir. Bu konuda öğretmenin tutumu çok önemlidir.

Uyguladıkları Becerilerin Ne Olduğunu Bilmeliler :

Grup üyeleri, grubun bir bütün olduğunu, grubun başarısından ya da başarısızlığından her üyenin aynı ölçüde sorumlu olduğunu bilmesi gerekir.

Farklı yetenek ve özgeçmişleri olan
öğrenciler ortak amaç için işbirliğinin
farkında olmalılar.
Bu Becerilerin Kazandırılmasında İzlenecek Yollar
Öğrendikleri Becerileri Uygulamalılar:
Öğretmen, grup uygulama durum ve koşullarını önceden planlamalı, öğrencilerin etkin olacağı düzenlemelere gitmelidir.
Yakınsal Gelişim Alanı (Zone of Proximal Development)
Yarışmacı (Competitive) Öğrenme Rekabete Dayalı Öğrenme
Bazı öğrencilerin kazanırken diğer bazılarının kaybettiği ve kimin“en iyi” olduğunu ortaya çıkarmak için öğrencilerin birbiriyle yarıştığı öğrenme ortamı.

Örneğin, üniversite giriş sınavları
Bireysel (Individualistic) Öğrenme
Diğerlerinin ne yaptığıyla ilgilenmeksizin kendi amaçlarını gerçekleştirmek üzere öğrencilerin tek başına çalıştığı öğrenme ortamı.

Başarı ya da başarısızlık bireye özgüdür.
İşbirliğine Dayalı Öğrenme
Sonuca göre grup üyelerinin ya birlikte kazandığı ya da birlikte kaybettiği, ortak amaçlar çerçevesinde birlikte çalışmayı gerektiren öğrenme ortamı.
Her Grup Çalışması İşbirliğine Dayalı Öğrenme Değildir;
Yarışmalı öğrenme; işbirliğine dayalı öğrenmenin tersine, bir grubun başarısızlığını gerektirir.
Bireysel yarışmada, tek bir kazanan vardır.
Grup-içi yarışmada grubun en iyisi belirlenir.
Her Grup Çalışması İşbirliğine Dayalı Öğrenme Değildir;

Gruplar arası yarışmada, grup halinde kazanma ve kaybetme söz konusu olduğu için üyeler herkesin başarılı olması için çalışırlar.

Çünkü grupta herhangi bir üyenin başarısızlığı grubun başarısız olmasına
yol açacaktır.
Teamwork
1.Yapay (Sahte) Öğrenme Grubu
En belirgin özelliği,

Grubun, grup üyelerinin ilgi ve istekleri göz önünde bulundurulmaksızın birlikte çalışmak üzere oluşturulması ve

En başarılıdan başarısıza doğru sıralanmak suretiyle bireysel olarak değerlendirileceklerine inanmalarıdır.
1. Yapay (Sahte) Öğrenme Grubu
Böyle bir grupta grup üyeleri birbirine güvenmezler. Birbirini yanlış yönlendirir
ve bilgiyi paylaşmaktan kaçınırlar.
1. Yapay (Sahte) Öğrenme Grubu
Sonuçta elde edilen verim grup üyelerinin bireysel potansiyellerinin çok altındadır.
Eğer üyeler bireysel olarak çalışıyor olsalar elde edecekleri verim daha fazla olacaktır.
2. Geleneksel Öğrenme Grubu
En belirgin özelliği,
Grubun, grup üyelerinin kendi istekleri doğrultusunda birlikte çalışmak üzere oluşturulması ve

Başarının grup üyeleri olarak değil, bireysel olarak değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesidir.
2. Geleneksel Öğrenme Grubu
Grup üyeleri birbirinden bilgi almayı arzu ederler ancak kendi bilgilerini paylaşmayı istemezler.

Bazı üyeler kendilerine düşen görevleri yerine getirmeksizin, kurnazca grubun başarısından yararlanmaya çalışırlar.
2. Geleneksel Öğrenme Grubu
Sonuçta elde edilen verim

Grup üyelerinin bazılarının bireysel çalışmayla elde edebileceğinden fazla olmakla birlikte,

Zeki ve çalışkan üyelerin bireysel çalışması hâlinde elde edebilecekleri verimden daha düşüktür.
3. İşbirliğine Dayalı Öğrenme Grubu
Ortak öğrenme amaçlarını gerçekleştirmek ve elde edilen verimden tüm üyelerin yarar sağlaması esasına dayanan öğrenme grubudur.

Grup üyeleri öğrenilecek materyali anlama ve daha fazla çalışma konusunda birbirini teşvik eder, konuları aralarında tartışarak bilgi paylaşımını sağlarlar.
3. İşbirliğine Dayalı Öğrenme Grubu
Bütün üyelerin öğrenmesi ve diğerlerinin öğrenmesine katkı sağlaması esas olduğu için bireysel performans düzenli biçimde kontrol
edilir.

Hiçbir üyenin çaba harcamaksızın grup başarısından yararlanmasına izin verilmez.

3. İşbirliğine Dayalı Öğrenme Grubu
Sonuçta elde edilen verim,

Grup üyelerinin bireysel performansının toplamından büyüktür.

Bütün üyelerin bireysel çalışma yapmaları durumunda elde edebilecekleri verimin daha fazlasını, böyle bir grup çalışmasıyla elde edebilirler.
4. Yüksek Performanslı-İşbirliğine Dayalı Öğrenme Grubu

İşbirliğine dayalı öğrenme yönteminden en verimli sonucun alınabileceği grup çeşitlidir.

Böyle bir grubu diğerlerinden üstün yapan en belirgin özelliği,

grup üyelerinin birlikte çalışma ve üretme isteğinin ve
birbirine olan bağlılıklarının üst düzeyde olmasıdır.
4. Yüksek Performanslı İşbirliğine Dayalı Öğrenme Grubu
İş birliğine dayalı öğrenme gruplarının çok azı
bu özelliklere sahiptir.
T e m e l Ö ğ e l e r
Olumlu Dayanışma / Bağımlılık (Positive Interdependence)
Bireysel Sorumluluk (Individual Accountability)
Yüz yüze Etkileşim (Face-to-face Interaction)
Sosyal / Toplumsal Beceriler (SocialSkills)
Grubun Kendini Değerlendirmesi (Group Processing)
İşbirliğine Dayalı Öğrenme Teknikleri
Takım Oyun Turnuvaları Tekniği
Öğrenci Takımları Başarı Grupları Tekniği
Ayrılıp Birleşme Tekniği (Jigsaw)
Küçük Grupla Öğrenme Tekniği
Grup Araştırması Yöntemi
İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Uygulanması (Takım Oyun Turnuvaları Tekniği)
Öğrenciler; beceri, cinsiyet ve yarışçı özelliklerine göre 4-5 kişilik takımlara ayrılır.
Her hafta turnuva yapılır ve her takımın görevi turnuvaya katılacak arkadaşını hazırlamaktır.
Öğretmen ön bilgi verdikten sonra konu ile ilgili materyali dağıtır.
Her grup kendisini temsil edecek olanı hazırlar.
Turnuva masaları hazırlanır
Her takımdan bir veya iki öğrenci yarışır ve aldıkları puan takımın puan hesabına yazılır.
Her hafta turnuva masasındaki öğrenci değişir.
İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Uygulanması (Öğrenci Takımları Başarı Grupları Tekniği)
Öğrenciler 4-5 kişilik takımlara ayrılır.
Takımlar kendi içlerinde çalıştıktan sonra bir test uygulanır.
Öğrenciler testten aldıkları puana göre başarı sırasına dizilir.
En başarılı 6 öğrenci 1. grup, sonraki 2. grup vb. olarak ayrılır.
1. gruptakiler takımlarına 8,
2. gruptakiler örneğin takımlarına 6,
3. gruptakiler örneğin takımlarına 4 puan kazandırırlar.
Her öğrenci becerisi ve başarısı oranında takımına katkı getirir. Öğrenci kendisini kendi başarı grubundakilerle karşılaştırır.
İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Uygulanması (Küçük Grupla Öğrenme Tekniği)
2-6 kişilik gruplar, öğretmenin belirlediği ana konunun alt konularından birini seçerek araştırırlar.
Grubun her üyesi alt konunun bir bölümünü alır.
Kendi grup arkadaşlarıyla tartışırlar.
Sınıfa sunu yaparlar.
Öğrenciler bu sunuyu değerlendirir.
İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Uygulanması (Grup Araştırması Yöntemi)
Bir konu alt konulara ayrılarak gruplara dağıtılır
Grup üyeleri bu alt konuyu bölümlere ayrılır ve iş bölümü yapılır.
Her bir grup üyesi diğer grup üyelerinin çalışmasına bağımlıdır.
Öğrenciler arası iletişim sağlanır
İletişim ve sosyal becerilerinin gelişmesi için etkinlikler yapılabilir
Öğretmen rehberdir.
İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Uygulanması (Grup Araştırması Yöntemi)
Burada Öğrenciler;
Bir plan geliştirerek bu planı uygularlar
Bilgi toplayarak, bir probleme çözüm getirirler
Araştırmalarından elde ettikleri bilgileri paylaşırlar.

İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Uygulanması (Jigsaw)
Takımların oluşturulması
Isınma etkinlikleri
Takımlarda konu ve görev dağılımının yapılması
Diğer gruplarla etkileşim
Takım içi etkinlikler
Değerlendirme
Takımların Oluşturulması
2-6 kişiden oluşan takımlar

Takımlar heterojen olmalıdır, tüm takımların
başarı düzeyleri birbirine yakın olmalıdır

Isınma Etkinlikleri
Gruba ad verme,
Grubun sloganını belirleme
Düşün-tartış-yaz-paylaş
Takımlarda Konu Ve Görev Dağılımının Yapılması
Konu alt bölümlere ayrılır ve öğrencilere bu alt konular verilir.

Takım içerisinde görevler belirlenir: Lider, Kaynak sağlayıcı, Denetçi, Özetleyici, Araştırmacı, Kayıtçı, Destekleyici, Gözlemci-sorun giderici

Her oturumda bu görevler değişmelidir.
Diğer Gruplarla Etkileşim
Aynı alt bölümden sorumlu olan, farklı takımlardaki öğrencilerin birleşerek etkileşim grupları oluşturması

Elde ettikleri kazanımları özetlerler.
Takım İçi Etkinlikler
Etkileşim gruplarında çalışan öğrencilerin elde
ettikleri kazanımları takımlara dönerek diğer arkadaşlarına aktarmaları ve tartışmalarıdır.

D e ğ e r l e n d i r m e
Takım içerisindeki etkinliklerin öğrenciler tarafından değerlendirilmesi,

Bireysel değerlendirme; yapılan bir sınavla öğrencilerin bireysel olarak değerlendirilerek elde ettikleri puanların takım lehine yazılması
Etkili Ders Tasarımı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir