Öğretim Modelleri

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

ÖĞRETİM MODELLERİ
Grupla Öğretim Modelleri
Carroll’ın Okulda Öğrenme Modeli
Bloom’un Tam Öğrenme Modeli
Slavin’in Etkili Öğretim Modeli

Bireysel Öğretim Modelleri
Programlı öğretim
Bilgisayar destekli öğretim
Bireyselleştirilmiş öğretim
OKULDA ÖĞRENME MODELİ (Carroll)
ÖĞRETİM
OKULDA ÖĞRENME
Bu model,

Ek zaman ve öğrenme olanakları
sağlandığında, hemen hemen tüm
öğrencilerin okulda öğretilmek istenen tüm yeni davranışları
öğrenebileceğini ileri sürmektedir.

ÖĞRENME DERECESİ
Öğrenme için harcanan süre
ÖĞRENME DERECESİ = f ——————————————
Öğrenme için gerekli süre
Carroll’ın Modelinin Beş Öğesi (Öğelerden ilk üçü öğrenci niteliklerine, ikisi de öğretme sürecine aittir)
CARROLL’A GÖRE OKULDA ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

I. Öğretme-Öğrenme Süreciyle Doğrudan
Geliştirilemeyecek Faktörler

– Öğrencinin olgunlaşma düzeyi,
– Genel yeteneği,
– Öğretmenin kişilik özellikleri,
– Ailenin sosyo-ekonomik statüsü.

II. Okullardaki Öğretme-Öğrenme Süreci
Yoluyla Değiştirilebilir Faktörler

Öğrencilerin
– Dersle ilgili ön öğrenmeleri,
– İlgisi,
– Tutumu,
– Başarılı olabileceğine olan inancı,
– Öğretim hizmetinin niteliği.
Öğrencilerin Öğrenme Düzeyinin Yükseltilmesi ve Öğrenme Farklılıkları En Aza İndirilmesi
MODELİN OLUMLU YÖNLERİ
Her öğrencinin kendi hızında ilerlemesine imkan tanır.
Öğrenciye ihtiyacı olduğa kadar zaman verir.
Öğrenciler arasında eşitliği sağlar.
Öğrenme ürünleri sürekli olarak değerlendirilir.
Süreç öğrencilerin düzeyine göre ayarlanabilir.
Öğrencilerin başarı düzeylerinde olumlu etki yapar.
Aşamalı öğrenmede sonraki öğrenmelerde süre kısalır.
Öğrencilerin kendilerine olan güvenini artırır.
Öğretmenin öğretim için daha iyi hazırlanmasını sağlar.
MODELİN SINIRLILIKLARI

Daha çok zaman ayrılması

Hazırlıkların çokluğu

Öğretmen açısından uygulama zorluğu

Tüm öğrenciler aynı hızda ilerleyememesi

Yeniden öğretim yapıldığında çok çeşitli öğretim araçları gerektirmesi

Her bir ünite için farklı testler-sınamaları gerektirmesi
TAM ÖĞRENME MODELİ (BENJAMIN BLOOM)
TAM ÖĞRENME MODELİ

TAM ÖĞRENME MODELİ
(Benjamin Bloom)

Ek zaman ve öğrenme olanakları
sağlandığında bütün öğrencilerin
okulda öğretilmek istenen yeni
davranışları öğrenebileceğini ileri
sürer.

OKULDA ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Öğrencinin;

Zekası
Öğretmenin kişilik özellikleri
Ailenin sosyo-ekonomik durumu

İlgisi
Tutumu
Öğretimin özelliği
Dersle ilgili ön öğrenmeleri
Başarılı olabileceğine ait inancı

( Senemoğlu, 2007)

Tam Öğrenme Modelinde Öğrenme
Ürünlerini Etkileyen Durumlar

Öğrencinin, yeni kazandırılacak hedef davranışları öğrenebilmesi için gerekli ön öğrenme düzeyleri belirlenmelidir.
(Bilişsel Giriş Davranışları)

Öğretim hedefleri / öğrenme görevleri belirlenmelidir.

Her öğrencinin neyi nasıl öğreneceği planlanmalıdır.

Öğrencinin, öğrenmeye istekli olması ve
ihtiyaç duyması sağlanmalıdır.
( Duyuşsal Giriş Özellikleri )

Öğretimin, öğrenci için anlamlı ve yeterli olması gerekir.
(Öğretim Hizmetinin Niteliği)
( Ülgen, 1995 )
Tam Öğrenmede Kullanılan Tamamlayıcı Eğitim Etkinlikleri
Birebir öğretim
Küçük gruplarla öğretim
Okulda veya evde ek öğretim
Programlı öğretim
Tekrar
Kaynak veya yardımcı kitaplarla öğretim
Eğitsel oyunlarla öğretim

ÖĞRENCİ NİTELİKLERİ
Bilişsel giriş davranışları: Öğrenme birimi için gerekli olan ön öğrenmeler, bilgi, beceri ve yeterlikler.

Duyuşsal giriş özellikleri: Bireyin belli bir derse, okula, öğrenmeye yönelik tutumu, herhangi bir şeyi öğrenip öğrenemeyeceğine ilişkin kendini algılayış biçimi (akademik özgüven) ve güdülenmişlik düzeyi
Öğrenmeleri olumlu ya da olumsuz yönde etkiler

Tam öğrenme modeline göre, öğrencinin bilişsel giriş davranışları, duyuşsal giriş özellikleri ve öğretim hizmetinin niteliği onun yeni öğrenme ünitesi ya da ünitelerindeki öğrenme düzeyini, öğrenme hızını ve duyuşsal hızını belirlemektedir.

Öğrencinin söz konusu giriş özellikleri ve öğretim hizmetinin niteliği olumlu olduğu zaman öğrenme ürünlerinin düzeyi ve niteliği yükselmekte ve öğrenciler arasındaki başarı farklılıkları da en aza inmektedir.

Adı geçen değişkenler olumsuz olduğu durumda da öğrenme ürünlerinin düzeyi ve niteliği düşmekte, öğrenciler arasındaki başarı farklılıkları da artmaktadır.

Öğrenim Hizmetlerinin Niteliği
İ p u ç l a r ı
Öğrenme sürecinde öğrenciye neyi öğrenebileceğini, bunları öğrenirken ne
yapacağını anlatmak için kullanılan işaretlerin tümü olarak tanımlanmaktadır.
K a t ı l m a
Öğrenme bireysel bir etkinliktir. Hiç kimse bir başkası için öğrenmeyi gerçekleştiremez. Bu nedenle, öğrenmenin başlangıcından sonuna kadar, öğrenen, öğrendiği şeylere karşı sorumluluk taşımak, öğrenme sürecine aktif olarak katılmak durumundadır.
P e k i ş t i r m e
Öğrencinin gösterdiği davranıştan sonra
“aferin”, “çok güzel” gibi ifadeler kullanılması,
öğrencilerin arkadaşlarınca takdir edilmesinin
sağlanması pekiştirici görevi görür.

P e k i ş t i r m e
Pekiştirme, davranışın tekrar edilme sıklığını artırma işlemidir.

Olumlu pekiştireçlerin öğrenciye verilmesi, olumsuz pekiştireçlerin de ortamdan çekilmesi davranışın yapılma olasılığını artırmaktadır.

PEKİŞTİRİCİ VERİRKEN ÖĞRETMEN;
Öğrencinin ihtiyacına uygun pekiştiriciler vermeye,
Doğru davranımdan hemen sonra vermeye,
Çok sık kullanmamaya,
Zamanı belirsiz bırakmaya,
Geç ve güç öğrenenleri küçük adımlarla ödüllendirmeye,
Olumsuz davranışları söndürmede cezadan kaçınmaya, dikkat etmelidir.
D ö n ü t
Dönütün Sınırlılıkları
Tam öğrenme bir grup öğretimi olması nedeniyle, özellikle bireysel farklılıkların belirgin olduğu gruplarda öğrenme için uzun zamana gereksinim duyulur.

Grubun hızlı öğrenen öğrencileri eksiklikler tamamlanıncaya kadar yeni öğrenme birimlerine geçemeyeceğinden hızlı öğrenme potansiyeli olan öğrencileri engelleyebilir.

Tam öğrenme her öğrencinin belirlenmiş hedefleri tam olarak gerçekleştirmesine dayalı olması nedeniyle bireysel farklılıkları da elemine eder.
SLAVIN’IN ETKİLİ ÖĞRETİM MODELİ
SLAVIN’IN ETKİLİ ÖĞRETİM MODELİ
Slavin (1984), Carroll’ın okulda öğrenme modelinin okul
ya da öğretmen tarafından doğrudan değiştirilebilir
öğeleri üzerine modelini geliştirmiştir.

Model başlıca dört öğe üzerine kurulmuştur. Bunlar:
1. Öğretimin niteliği
2. Öğretim Düzeyini uygun hale getirme
3. Teşvik etme
4. Zaman
Öğretimin Niteliği
Öğretimin niteliğinin en önemli göstergesi, dersin öğrencilerde oluşturduğu anlamdır.

Dersi öğrenciler için anlamlı hale getirmek için öğretmenler, öğrenilecek materyali sırasıyla, organize edilmiş bir biçimde sunmalıdır. Ayrıca öğretmenler, gerçek varlık ve olaylar, örnekler, şemalar, resimler, film vb. kullanarak dersi öğrenciler için canlı ve somut hale getirmelidir.
Öğretimin Niteliği

Öğretimin bir diğer önemli niteliği de öğrencinin dersi öğrenme düzeyini belirlemesi ve gerekli önlemleri almasıdır.

Eğitim programı ne ölçüde nitelikli olarak hazırlanmış ve ders ne derece nitelikli olarak sunulmuş ise öğretimin niteliği de o derece yükselir.

Öğretimin niteliği, öğrencinin öğrenmesini kolaylaştırdığı ölçüde yüksektir.

Öğretim Düzeyini Uygun Hale Getirme
Öğretimi düzenlemede en önemli güçlüklerden biri, farklı bilgi, beceri, öğrenme hızı ve güdülenmişlik düzeylerine sahip öğrencilerin bir sınıfta öğrenmelerini sağlamaktır.

Bu problem, öğretmenlerin çeşitli düzeydeki öğrenciler için öğretim düzeyini uygun hale getirmelerini zorunlu kılmaktadır. Örneğin, 25 öğrenciden oluşan bir sınıfta öğretim bire bir öğretimden oldukça farklıdır. Sınıf içi öğrenciler arasındaki farklılıkları karşılayacak bir düzenleme gerekmektedir.
Öğretim Düzeyini Uygun Hale Getirme
Öğretmenin çok yönlü öğretme-öğrenme ortamı yaratması
bu soruna çözüm olacaktır.

Çok yönlü ortamda hızlı öğrenen öğrenciler, diğerlerini beklemek yerine, zenginleşmiş etkinliklere yönlendirilebilir.

Yavaş öğrenen ya da geride kalan öğrencinin ise, öğrenme güçlüklerine neden olan önkoşul öğrenmelerindeki eksikleri giderilerek ek öğrenme-öğretme etkinliklere yönlenmesi sağlanabilir.

Teşvik etme
Öğrenme, çalışmadır. Edison bir yazısında “Yeteneğin %’i doğuştan, %99’u ter dökmenin ürünüdür” der. Bunun için öğrencinin güdülenmesi gerekir.

Öğrencinin harekete geçmesi, güdülenmesinin nedenleri şunlar olabilir:
a) Öğrenme biriminin özelliği: Öğrenci öğrenilecek materyale ilgi duyabilir, değer verebilir.

Teşvik etme
b) Öğrencinin kendi özelliğinden kaynaklanabilir:
Öğrencinin öğrenmeye merek duyabilir ya da olumlu
bir eğilim gösterebilir.

c) Güdülenme öğretmen ya da okulun vereceği ödüllerden
kaynaklanabilir: Örneğin öğretmenin verdiği not, okulun
verdiği diploma öğrencinin güdülenmesini sağlayabilir.

Öğrencilerin öğrenmeye güdülenmeleri öğretimin niteliğini
artıran bir öğedir.

Zaman
Öğretim zaman alır; ancak, öğretime daha fazla zaman
harcamak, her zaman daha çok öğrenme anlamına gelmez.

Bununla birlikte öğretimin niteliği, öğretim düzeyinin öğrenciye uygunluğu, güdüleme düzeyi yüksek ise, o zaman öğretmeye fazla zaman verme, daha fazla öğrenmeyi sağlayabilir.
Grupla Öğretim Modeli Hakkında Son Söz
Grupla öğretimde uygulanmak üzere geliştirilmiş olan Bloom’un Tam Öğrenme, Slavin’in Etkili Öğretim modelleri okulların etkililik ve verimliliğini artırmayı amaçlamaktadır.

Her iki model de Carroll’un Okulda Öğrenme Modeli’nden kaynaklanan bu modeller öğrencinin ön öğrenmelerini tam hale getirme, öğrenme birimine olan güdü düzeyini artırma
ve öğretim hizmetinin niteliğini yükseltme yoluyla bilişsel, duyuşsal öğrenme ürünlerini ve öğretme hızını artırmayı başarabileceğimize işaret etmektedir.
Grupla Öğretim Modeli Hakkında Son Söz

Öğrencinin bire bir öğretim durumlarında ulaşabileceği öğrenme düzeyine, bazı önlemler alınarak grupla öğretimde de ulaşılabilmesi, eğitimin ekonomik olarak öğrencilerin öğrenme düzeylerini artırmasına yardım edecektir.
(Senemoğlu, 2007)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir