TESİS YERİ

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

Tesis Yeri
Tesis Yeri
Mevcut tesislerin
Yeni bir tesis kurulması(yeni başlayanlar için)
Bir başka tesise taşınmak
Kapasiteyi genişletmek için mevcut tesisler ağına bir ya da daha fazla tesis eklemek
Kapasiteyi azaltmak için bir ya da daha fazla tesisin kapatılması

Küresel Yer Seçimi : Kolaylaştıran Faktörler
Küreselleşmenin çekiciliğine katkıda bulunan temel faktörler:
Ticaret Anlaşmaları
Avrupa Birliği (AB) ile gümrük birliği
Tarifeler ve Tucaret Genel Anlaşması (GATT)
A.B.D.-Çin Ticaret İlişkileri Yasası
AB ve DTÖ’nün ticareti kolaylaştırma çabaları
Teknoloji
İletişim ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler
Küresel Yer Seçimi: Yararları
Operasyonlarını küreselleştiren örgütler çok sayıda yarar elde etmişlerdir:
Piyasalara ulaşma
Maliyet tasarrufu
Yasal mevzuat ve düzenlemeler
Finansal
Diğerleri
Küresel Yer Seçimi: Dezavantajlar
Küresel olarak yer seçimi bazı dezavantajlara yol açabilir:
Taşıma maliyetleri
Güvenlik maliyetleri
Niteliksiz işgücü
İthalat kısıtlamaları
Ülke dışında yer seçen işletmeye yöneltilen eleştiriler
Küresel Yer Seçimi: Riskler
Küresel olarak yer seçen örgütler şunların potansiyel riskinin bilincinde olmalıdır:
Siyasi istikrarsızlık ve huzursuzluk
Terörizm
Ekonomik istikrarsızlık
Yasal düzenlemeler
Etik sorunlar
Kültürel farklılıklar

Küresel Operasyonların Yönetimi
Küresel operasyonların yönetsel sonuçları :
Dil ve kültürel farklılıklar
Yanlış iletişim riski
Development of trust
Different management styles
Corruption and bribery
Teknolojik düzey ve teknolojik değişime karşı direnç
Ülkedeki personel geçici bile olsa yer değişimine karşı çıkabilir
Yer Seçimi: Ülkenin Belirlenmesi :
Yer Seçimi: Bölge Seçimi
Temel bölgesel faktörler:
Hammaddelere yakın yer seçimi
Zorunluluk
Kolay bozulabilirlik
Taşıma maliyetleri
Piyasalara yakın yer seçimi
Şirketin rekabet stratejisinin bir parçası olarak
Kar amacı gütmeyen kuruluşların hizmet kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayabilmesi
Dağıtım maliyetleri ve kolay bozulabilirlik
Yer Seçimi: Bölgenin Belirlenmesi
İşgücü faktörleri
İşgücü maliyeti
Uygun nitelikte işçilerin mevcudiyeti
Bölgedeki ücretler
İşgücü verimliliği
İşletmelere karşı tavırlar
Sendikaları ciddi bir potansiyel sorun oluşturup oluşturmadığı
Diğer faktörler
İklim ve vergiler yer seçimi kararlarında önemli rol oynayabilir

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
CBS
Demografik verilerin toplanması, depolanması, geri çağrılması ve haritalar üzerinde görüntülenmesi için bilgisayara dayalı bir araç
Şu yararları sağlar
Pazar bölümlerinin hedeflenmesi
Pazar potansiyellerine göre tesis yerlerinin belirlenmesi
Dağıtım ağlarının planlanması
İlgili bilgilerin harita üzerinde gösterilmesi karar alıcıların anlamasını kolaylaştırır
Yer Seçimi : İlin Belirlenmesi
Birçok il kendi nüfusu için iyi olduğunu algıladıkları yeni yatırımları çekmeye çalışır
İşletmeler de şu faktörlere dayalı olarak cazip yerleri ararlar:
Yaşam kalitesi
Hizmetler
Girişimlere karşı tavırlar
Vergiler
Çevre mevzuatı
Kamu hizmetleri
Yatırım desteği
Yer Seçimi : Kesin Yerin Belirlenmesi
Kesin yer seçiminde dikkate alınan faktörler
Arazi
Ulaştırma
Çevre mevzuatı
İmar düzenlemesi
Yasal mevzuat
Diğer kısıtlamalar

Tesis Stratejileri
Tek Tesis Stratejisi
Çoklu Tesis Stratejisi
– Ürün tesis Stratejisi
– Pazar Bölgesi Tesis Stratejisi
– Süreç Tesis Stratejisi

Çoklu Tesis Stratejileri
Ürün tesisi stratejisi
Ürünlerin ya da ürün gamlarının tamamı ayrı tesislerde üretilir ve her tesis genellikle ülke içi pazarın tamamına ürün sağlar
Pazar bölgesi tesis stratejisi
Tesisler pazarın belli bir coğrafi bölümüne hizmet edecek şekilde planlanır
Tesisler, şirketin tüm ürünlerini olmasa bile, çoğunu üretir

Yer Seçiminde Maliyet-Kar-Hacim Analizi
Yer Seçiminde Maliyet-Kar-Hacim (Başabaş) Analizi
Yerlerin ekonomik açıdan değerlendirilmesinde kullanılan bir tekniktir
Aşamaları:
Her alternatif için sabit ve değişken maliyetleri belirleyin
Tüm alternatiflerin toplam maliyet doğrularını aynı grafiğe yerleştirin
Beklenen çıktı düzeyi için en düşük toplam maliyeti (ya da en yüksek karı) veren yeri seçin
Yer seçiminde Maliyet-Kar-Hacim Analizi
Varsayımları
Sabit maliyetler olası çıktı aralığı için sabittir
Değişken maliyetler çıktı aralığı için doğrusaldır
Gerekli çıktı düzeyi yaklaşık olarak tahmin edilebilir
Yalnızca tek bir ürün söz konusudur
Yer seçiminde Maliyet-Kar-Hacim Analizi
Maliyet analizi için her alternatif yerin toplam maliyetini hesaplayın :
Örnek: Maliyet-Kar-Hacim Analizi
Dört potansiyel tesis yerine ilişkin sabit ve değişken maliyetler aşağıda gösterilmiştir :

Faktör Derecelendirme Yöntemi
Faktör Derecelendirme Yöntemi

Yerlerin değerlendirilmesinde kullanılan ve niceliksel ve niteliksel girdileri içeren bir genel yaklaşım
En yaygın olarak kullanılan yer seçimi tekniğidir
Hizmet ve sanayi tesisleri yer seçiminde yararlıdır
Şunların ikisini kullanarak yerleri derecelendirir
Kısa ve uzun dönemli maliyetler gibi somut (niceliksel) faktörler
eğitim kalitesi, işgücü beceri düzeyi gibi soyut (niteliksel) faktörler.
Faktör Derecelendirme
Prosedür:
İlgili faktörleri belirleyin
Her faktöre, diğer faktörlerle karşılaştırıldığında göreli önemini gösteren bir ağırlık verin.
Ağırlıkların toplamının 1.00 olması gerekir
Tüm faktörler için bir ortak ölçek belirleyin (1-100 gibi), ve gerekirse kabul edilebilir bir minimum puan belirleyin
Her yeri her faktöre göre puanlandırın
Faktörün ağırlığını her faktörün puanı ile çarpın ve her alternatif yer için sonuçları toplayın
Minimum kabul edilebilir puanı karşıladığı taktirde en yüksek birleşik puanı olan alternatifi seçin
Örnek: Faktör Derecelendirme
Bir fotoğraf baskı şirketi yeni bir şube açmak istemektedir. İki potansiyel yere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Hangisi daha iyidir?
Örnek: Faktör Derecelendirme
Bir fotoğraf baskı şirketi yeni bir şube açmak istemektedir. İki potansiyel yere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Hangisi daha iyidir?

Center of Gravity Method
Dağıtım merkezinin yer seçiminde kullanılan ve dağıtım maliyetlerini minimize eden bir yöntemdir
Birkaç yere hizmet eden tek bir dağıtım merkezinin yerini seçer
Esas olarak hizmetler için kullanılır
Dağıtım maliyetlerini uzaklık ve taşınan miktarın bir doğrusal fonksiyonu olarak ele alır
Her yere sevkedilecek miktarın sabit olduğu varsayılır
Bu yöntem sevkiyat yapılacak her yerin koordinatlarının ve ağırlığının belirlenmesini içerir ve yerlerin koordinatlarını gösteren bir haritanın kullanımını gerektirir
Harita ayrıntılı ve ölçeklendirilmiş
Göreli konumları belirlemek için harita üzerine bir koordinat sistemi konulur
Ağırlık Merkezi Yöntemi
Ağırlık Merkezi Yöntemi
Her yere taşınacak miktarlar eşit ise, ağırlık merkezinin koordinatları, x-koordinatlarının ve y-koordinatlarının ortalaması alınarak hesaplanabilir
Ağırlık Merkezi Yöntemi
Ağırlık Merkezi Yöntemi
Her yere sevk edilecek miktarlar farklı olduğunda, ağırlık merkezinin koordinatları x-koordinatlarının ve y-koordinatlarının ağırlıklandırılmış ortalaması bulunarak

Ağırlık Merkezi Yöntemi : Örnek 1
Aşağıdaki şekilde gösterilen problemde sevkiyatlar eşit değildir. Bu bilgilere dayalı olarak ağırlık merkezini hesaplayınız.
Ağırlık Merkezi Yöntemi : Örnek 1

Ağırlık merkezinin koordinatları (3.05, 3.7)’dir. Burada x-koordinatını 3.0’a yuvarlayabilirsiniz. Böylece ağırlık merkezinin koordinatları (3.0, 3.7) olur. Burası D2 (3, 5)’in güneyinde kalmaktadır.
Ağırlık Merkezi Yöntemi : Örnek 1

Volkswagenslerin ve Parçalarının Dünya Üzerindeki Dağılımı
Sonuç

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir