İşbu kullanıcı sözleşmesi (“sözleşme”) ve dersnotunuz.com sitesinde (“site”) yer alan diğer kurallar, Ders Notunuz tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Sitede yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır.

İşbu sözleşme, sizinle, dersnotunuz.com arasında yapılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz.

“Site” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz yararlanan veya herhangi bir şekilde “site”ye erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Sözleşmesi”ni ve “Ders Notunuz” tarafından işbu “Kullanım Sözleşmesi”nde yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır.  İşbu sözleşme tüm kullanıcılar için geçerlidir. Ders Notunuz işbu sözleşmeyi, kullanıcıya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman dersnotunuz.com adresinde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. Değişiklikler ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanır.

Sizin tarafınızdan gerekli kimlik bilgilerinin siteye girilmesi ve yine tarafınızca verilen e-posta adresine ve telefon numarasına gönderilecek onay koduyla teyit edilmesi ile üyelik kayıt işlemi tamamlanır.

Ders Notunuz, sizlere internet üzerinden ders notu ve/veya kendinizin oluşturduğu içeriği satma ve/veya satın alma imkanı sunan sanal bir pazaryeri sağlamaktadır. Ders Notunuz, bu sitede listelenen ders notu ve/veya oluşturulan içeriğin sahibi veya satıcısı değildir.

Ders Notunuz, kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu içeriklerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Ders Notunuz kullanıcılardan temin edilen içeriklerin doğruluğunu kontrol etmemekte değerlendirmemekte ve düzeltmemektedir.

Ders Notunuz, “site” dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile “site” dahilinde erişilen içerikleri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Herhangi bir sebeple veya sebep göstermeksizin süreli veya süresiz içeriklerin birine, bir kaçına veya tamamına erişimi kısıtlayabilir veya son verebilir. Ders Notunuz, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

Hizmetler

1. Sanal Pazaryeri

Ders Notunuz, satıcılara, kendi oluşturdukları içerikleri satışa sunabilecekleri, alıcılara ise bu içerikleri görüntüleyebilecekleri ve sipariş verebilecekleri bir platform sağlar.

2. Aracı Hizmet Sağlayıcı

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olan Ders Notunuz Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir.  Satıcı, satışa sunduğu içeriklere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Alıcı’dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, Ders Notunuz’u temsilci olarak atamaktadır. Alıcı, içeriğe ilişkin ödemeyi Satıcı’nın temsilcisi sıfatıyla Ders Notunuz’a yapmakla alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edecektir. Yukarıda belirtilen temsil yetkisinin Satıcı tarafından iptal edilmesi halinde Ders Notunuz, kullanıcı sözleşmesini feshetme ve Satıcı’nın üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

Kullanıma İlişkin Koşul ve Yükümlülükler

1.Siteye girdiğinizde veya Ders Notunuz hizmetlerini kullanırken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir:

1.1. Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya sözleşme veya eklerinin ihlali. 
Kullanıcılar hukuka uygun amaçlarla “site” üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların “site” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “Ders Notunuz”un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kullanıcı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

1.2. Üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali,

Kullanıcılar “site” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, “Ders Notunuz”un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

1.3. Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması.

Kullanıcılar 18 yaşından küçük olmadıklarını ve işlem yapma ehliyetine sahip olduklarını beyan ve taahhüt etmektedir.

1.4. Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi,

Ders Notunuz, Kullanıcılar tarafından görüntülenen içeriklerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Kullanıcılar söz konusu içerikler dolayısıyla “Ders Notunuz”un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “Ders Notunuz”un hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını kabul ve beyan etmektedir.

1.5. Ders Notunuz’un onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi,

1.6. Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi,

1.7. Ders Notunuz’a veya kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması,

1.8. Herhangi bir amaçla siteye robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi,

2.Kullanıcı siteye bir tüzel kişi olarak üye oluyor ise, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunu beyan ve garanti eder. Aksi halde, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul etmektedir.

3.Kullanıcı “site” dahilinde bulunan her türlü içeriği çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.Kullanıcı işbu sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiği durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak Ders Notunuz tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmek ve aksiyonları almakla mükellef olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

5. Satıcı içerikleri sitede listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunu, listelediği ürünlerin mülkiyetinin ya da satışa arz hakkının kendisine ait olduğunu, içerikleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunu ve/veya sattığını, bu içeriklerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını taahhüt etmektedir.

6. Kullanıcı kendi tarafından satışa arz edilen içerikle veya site üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak Ders Notunuz’a yöneltilecek her hangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada Ders Notunuz’un sorumlu olmadığını ve Ders Notunuz’un kendisini savunması için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri en kısa sürede sağlamayı kabul etmektedir. Üçüncü kişilerden uyarı gelmesi veya herhangi bir aykırılık tespit edilmesi halinde, Ders Notunuz ilgili içerikleri siteden kaldırma hakkına sahiptir. Ders Notunuz’un söz konusu içerikleri siteden kaldırması nedeniyle satıcıya karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

7. İşbu sözleşme hükümlerine ve sitede belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen kullanıcının üyeliği Ders Notunuz tarafından askıya alınabilir veya iptal edilebilir. Ders Notunuz, marka ve fikri haklar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia eden kişilerce yapılacak başvuruları inceleyecektir. Ders Notunuz yapılan başvurular sonucunda, içerikleri kaldırma ve gerektiğinde kullanıcıların üyeliklerini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar.

8. Ders Notunuz, kullanıcı bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. Ders Notunuz aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, “site”nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. İyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, Ders Notunuz’un işbirliği içinde olduğu firmalara kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına kullanıcı onay vermektedir.

9. Ders Notunuz, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının Ders Notunuz’a yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

10. Sitede verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “Ders Notunuz”un sorumlu tutulamayacağını kullanıcı kabul ve taahhüt etmektedir.

11. İşbu sözleşmeye taraf olmakla, Ders Notunuz’un site aracılığıyla kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul etmektesiniz.

Tarafınıza yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttiğiniz e-posta adresinize yapılacaktır. Herhangi bir e-posta değişikliğini yazılı olarak bildirmediğiniz veya sitede güncellemediğiniz takdirde, mevcut e-posta adresinize yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir.

Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır.

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde “Ders Notunuz”un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, Manavgat/Antalya Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.